Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie „Tajemnic kampanii”

Dział: Aktualności
09/07/2019 - 10:20

Prokuratura w Bełchatowie po roku umorzyła postępowania w sprawie informacji zawartych w tekście Gazety „Tajemnice kampanii prezydenta Ferenca” oraz doniesienia ówczesnego przewodniczącego rady miasta Łukasza Więcka. W uzasadnieniu napisano, że „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego”.

W maju 2018 roku Gazeta Radomszczańska w tekście „Tajemnice kampanii prezydenta Ferenca” opisała kulisy pracy sztabu wyborczego. (Cały tekst TU). Wtedy radomszczańska prokuratura przeanalizowała zebrany w postępowaniu sprawdzającym materiał i postanowiła wszcząć postępowanie karne w sprawie finansowania kampanii prezydenta. Prokurator rejonowy Cezary Zawadzki informował wtedy Gazetę, że informacje zawarte w tekście dały do tego podstawę. Wszczęto dochodzenie z artykuły 507 kodeksu wyborczego: „Kto w związku z wyborami przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu wartości niepieniężne inne niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek przez osoby fizyczne - podlega grzywnie od 1000 do 100 tys. zł. 

Śledztwo prowadził wydział do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją komendy powiatowej policji w Bełchatowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie. Dotyczyło udzielenia i przyjęcia „korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym” komitetowi wyborczemu Jarosława Ferenca w lutym 2016 voraz umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku z firmą PR Perfect na usługi z zakresu PR.

Jak napisano w uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa, „postępowanie zainicjowane zostało w wyniku opublikowanego w Gazecie Radomszczańskiej materiału z dn. 30 maja 2018 r. nr 22, a dotyczącego przebiegu kampanii wyborczej do samorządów lokalnych na terenie Radomska. Z treści artykułu (…) wynika, że wbrew zapisom Kodeksu wyborczego sztab wyborczy korzystał z pomocy specjalisty public relations i mediów społecznościowych (...). Autor artykułu podkreśla, że prawo nie zakazuje korzystać z takich usług, ale nakazuje je rozliczać, a komitet wyborczy w sprawozdaniu do Państwowej Komisji Wyborczej nie wskazał, że takową usługę przyjął”.

Sprawdzano także okoliczności zawarcia przez PGK umowy z Fundacją Firma dla Każdego.

Śledczy piszą w uzasadnieniu, że „w toku postępowania zasadnicze znaczenie miało ustalenie, czy ziściła się przesłanka „korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym”. Kodeks wyborczy nie zawiera bowiem definicji wskazanego wyżej pojęcia, koniecznym jest więc zdefiniowanie go na potrzeby niniejszego postępowania. Najbliższym rodzajowo dla ww. artykułu jest kodeks karny, który w art. 115 par 4 stanowi, że „korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i kogoś innego”. (…) W tej sytuacji przyjąć należy, że definicja korzyści oznacza osiągnięcie pożytku lub zysku. Tak więc udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym w rozumieniu art. 507 kodeksu wyborczego, oznacza każdą pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej, mającą wymierną wartość. Udzieloną jednak nieodpłatnie przez podmioty, które nie zostały wyłączone w treści rzeczonego przepisu. Innymi słowy w sytuacji, gdyby podmiot prowadzący działalność w zakresie public relations świadczył usługi na rzecz określonego komitetu wyborczego, nie pobierając za nie stosownej opłaty, to udzielałby niedozwolonej przez prawo korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym.

I dalej: „Ustalenia faktyczne poczynione w niniejszym postępowaniu, w tym również szczegółowe przesłuchania świadków, a także dokumentacja pozyskana od PGK w Radomsku i Komitetu Wyborczego „Razem dla Radomska” nie potwierdziły nieprawidłowości stanowiących przedmiot postępowania. Uznać zatem należy, że badane okoliczności opisane m.in. w przedmiotowym artykule, w głównej mierze opierały się nie tyle na faktach, co na przypuszczeniach i domniemaniach autora, które nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym”.

Postępowanie sprawdzające w sprawie informacji zawartych w tekście Gazety wszczęła prokuratora rejonowa w Radomsku. Miesiąc później wszczęto śledztwo. Potem sprawa została przeniesiona do Bełchatowa.

Tekst "Tajemnice kampanii prezydenta Ferenca" został uznany najlepszym materiałem śledczym 2018 roku w konkursie SLG Local Press oraz nominowany do Nagrody im. Teresy Torańskiej