Powstał raport o stanie Radomska. Jest dobrze, źle czy tak sobie?

Dział: Polityka
06/06/2019 - 11:08

Średnia emerytura wypłacana kobietom przez radomszczański ZUS wynosi 1550 zł brutto. PGK na koniec 2018 roku miało stratę w wysokości 1 mln 91 tys. zł. W Radomsku działa 3,6 tys. jednoosobowych firm, a przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób jest sześć. Z pływalni miejskiej skorzystało w ciągu roku 87 tys. osób. Jeden seans w kinie Pasja oglądają średnio 43 osoby – to dane z „Raportu o stanie Miasta Radomska”.

Dziś radni z komisji rewizyjnej zapoznają się z „Raportem o stanie Miasta Radomska”. Przygotowanie takiego raportu to nowy obowiązek, wprowadzony od tego roku. Raport będzie przedstawiany radnym co roku. Prezydent ma obowiązek przedstawić go radzie gminy do 31 maja, potem musi się odbyć debata (najpóźniej do 30 czerwca), w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. Kto chciałby zabrać w niej głos, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte 50 podpisami mieszkańców. Zgłoszenie trzeba złożyć najpóźniej dzień przez debatą.

Przygotowanie dokumentu kosztowało 10.000 zł.

Zapoznaliśmy się z raportem. Liczy 111 stron, z tego część merytoryczna to 40 stron, druga składa się z sprawozdania z działalności prezydenta, zestawienia miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, zestawienia najważniejszych umów inwestycyjnych podpisanych przez miasto, informacji o realizacji strategii, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Lokalnego Programu Rewitalizacji, wykazu inwestycji drogowych, informacji o działalności jednostek budżetowych i realizacji budżetu obywatelskiego.

Czego można dowiedzieć się z dokumentu?

* W ciągu czterech lat, 2014-2017, liczba ludności Radomska spadła o 1000 osób (to dane liczone według meldunków);

* Mamy ujemny przyrost naturalny i to jest trend podobny, jak w większości miast naszego województwa. Wyjątkiem jest Bełchatów, gdzie w 2017 roku przyrost naturalny był na plus (miastu przybyło 218 mieszkańców) i Opoczno (plus 59). Autor raportu pisze, że „zjawiska demograficzne mają swoje podłoże kulturowe (późny wiek decydowania o pierwszym dziecku, mniejsza trwałość małżeństw), dodatkowym problem jest migracja osób młodych, w wieku rozrodczym. Władze samorządowe mają stosunkowo mały wpływ na zachowania prywatne mieszkańców, tym samym nie są w stanie wpływać na odwrócenie trendów demograficznych”;

* W Radomsku w 2017 roku udzielono 541 tys. porad lekarskich;

* Średnia płaca w powiecie radomszczańskim wyniosła w 2017 r. 3406,80 zł brutto;

* Średnia emerytura wypłaca przez radomszczański ZUS wynosił 1550 zł brutto dla kobiet i 2700 dla mężczyzn;

raport

* Z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały 3283 osoby;

* W 2017 roku w Radomsku było 8241 budynków mieszkalnych i 18.851 mieszkań;

* Radomsko znajduje się w strefie oddziaływania emisji zanieczyszczeń z Elektrowni Bełchatów, która odpowiada za większość emisji przemysłowych w województwie;

* Stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w Radomsku, głównego sprawcy smogu, przekracza dobowe normy 78 dni w roku. Przepisy dopuszczają 35 takich dni. W 2015 w Radomsku notowano największe przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 wśród wszystkich miast województwa łódzkiego. „Obszar przekroczeń norm zajmuje 26,1 km. kw. powierzchni, zamieszkiwany jest przez 39,9 tys. osób”. Największe w województwie mamy także stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym;

* W 2017 roku w Radomsku zebrano 17 tys. ton odpadów komunalnych. Większość wytworzyli mieszkańcy - 14 tys. ton;

* W mieście w 2018 r. działało 3635 jednoosobowych firm, 361 spółek handlowych, 35 spółek handlowych z kapitałem zagranicznym. Działało 6 zakładów zatrudniających powyżej 250 osób i 38 zatrudniających od 50 do 249 osób;

* W 2017 r. w Radomsku było 1140 dzieci do lat 3. Objętych opieką (żłobki i kluby dziecięce) było 83 (7,3 proc.)* W trzech liceach kształciło się 428 uczniów, w średnich szkołach zawodowych 1736 uczniów;

* Miejska spółka MPK miała w 2018 r. 6,25 mln zł przychodów zesprzedaży. Strata brutto wyniosła 59,9 tys. zł;

* TBS miał 6,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto 150 tys. zł;

* PGK miał 61,5 mln przychodów ze sprzedaży i 1,09 mln zł straty netto;

* W kinie Pasja w MDK w 2018 r. zorganizowano 1259 seansów, oglądało je 54.083 tys. osób, czyli średnio 43 osoby na seans. 41 spektakli teatralnych obejrzało 11.247 widzów, 73 koncerty - 17.306 widzów;

* W imprezach organizowanych przez MOSiR wzięło udział 10.340 osób, z obiektów MOSiR skorzystało 121.687 osób, w tym 40.824 osoby nieodpłatnie. Największą frekwencję miała pływalnia - 87.023 osoby, w tym 30.460 nieodpłatnie.

Debata nad raportem ma odbyć się na najbliższej sesji rady miasta, prawdopodobnie 29 czerwca.