18 Feb

SPROSTOWANIE

W artykule „Kontrola za wywiad” zamieszczonym na stronie www.radomszczanska.pl oraz na profilu Facebookowym Gazety Radomszczańskiej, które zostały opublikowane w dniu 18 października 2017 roku znalazła się nieprawdziwa informacja, że kontrola w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej została wszczęta w odpowiedzi na wywiad z wiceprezesem Jakubem Jędrzejczakiem, który został opublikowany w Gazecie Radomszczańskiej nr 37 (1266) z dnia 14 września br.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, zawartymi w Informacji o wynikach kontroli. Dokument ten dot. zapewnienia przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych z dnia 3 marca 2017 roku nr KSI.410.004.00.2016, NR ewid.
190/2016/P/16/046/KSI, zaleca m.in. aby organy wykonawcze gmin przeprowadzały kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w gminie i prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z którymi organ wykonawczy gminy zawarł umowy na świadczenie
powyższych usług. Dodatkowo kontrola w miejskiej spółce była zgodna z planem kontroli wewnętrznych, który przewiduje kontrole doraźne, wynikające z bieżących potrzeb. O potrzebie kontroli doraźnej świadczą m.in. informacje przekazywane przez mieszkańców Radomska, które dotyczyły nieprawidłowości
związanych z odbiorem odpadów, m.in. odbioru śmieci od przedsiębiorców, opóźnienia w odbiorze odpadów zielonych oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami gumowymi.
Dodatkowo w grudniu 2017 roku wygasa umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, która powierzona została na mocy uchwały Nr XXXVII/322/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radomsko z późn. zm., zasadnym jest zatem przeprowadzenie kontroli w Spółce celem sprawdzenia poprawności jej realizacji przed ewentualnym przedłużeniem.

 

Odpowiedź autora opublikujemy w ciagu tygodnia, w ustawowym terminie.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież